Anställningsavtal

Används som underlag för utbetalning av lön.

Anställningsavtal upprättas i två likalydande exemplar och skrivs under av anställd, anslagsinnehavare samt Radiumhemmets Forskningsfonders generalsekreterare.

Underlag ska vara kansliet tillhanda senast den 1:a i utbetalningsmånaden.

Blankett – Anställningsavtal