Anställningsavtal

Används som underlag för utbetalning av lön.

Blankett – Anställningsavtal

Anställningsavtal upprättas i två likalydande exemplar och skrivs under av anställd, anslagsinnehavare samt Radiumhemmets Forskningsfonders generalsekreterare.

Underlag ska vara kansliet tillhanda senast den 1:a i utbetalningsmånaden.

Observera att från och med den 1 oktober 2022 ersätts Allmän visstidsanställning med Särskild visstidsanställning. Tiden som en person kan vara visstidsanställd minskar då från 2 år under den senaste 5 årsperioden till 1 år under den senaste 5 årsperioden.