Om oss

Radiumhemmets Forskningsfonder finansierar patientnära cancerforskning.

Radiumhemmets Forskningsfonder är Sveriges äldsta cancerfonder, Cancerföreningen i Stockholm och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond, med en historia som sträcker sig tillbaka till 1910.

Vårt främsta syfte är att stödja patientnära cancerforskning. Att forskningen är patientnära innebär att den sker i nära anslutning till sjukvården och att de forskare vi stödjer vill nå forskningsresultat som inom en nära framtid kommer cancerpatienter till nytta.

Målet är tidigare upptäckt av cancer och bättre behandlingsmetoder, som botar cancer eller förbättrar livskvaliteten för alla som måste leva med cancer.

Under de senaste åren har vi beviljat i genomsnitt 80 miljoner kronor i anslag till cancerforskningen. 

Fondernas sammanlagda kapital är mer än två miljarder kronor. Nya medel kommer dels via avkastning på kapitalet, dels i form av gåvor och testamenten från allmänheten. De sistnämnda är av stor betydelse eftersom svensk cancerforskning till stor del bekostas av medel från allmänheten via fonder och föreningar.

Det nära samarbetet mellan fonderna har funnits ända sedan Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond bildades 1928. Då låg fokus på både cancerforskning och att erbjuda cancersjuka vård på Radiumhemmet, Sveriges första och så småningom största cancerklinik. När Radiumhemmet på 1940-talet överlämnades till staten inriktade sig fonderna helt på att stödja cancerforskning.

Sedan 2000 arbetar fonderna under det gemensamma namnet Radiumhemmets Forskningsfonder.  

I fondernas årsberättelser för 2022 kan du bland annat ta del av respektive årsredovisning och läsa mer om cancerforskningen vi stödjer.

Årsberättelser 2022

Svensk Insamlingskontroll

Båda våra fonder har 90-konton. Det innebär att Svensk Insamlingskontroll kontrollerar att bland annat pengarna som samlas in går till ändamålet utan oskäliga kostnader.

Svensk Insamlingskontroll