Utlägg

Utläggsblankett ska användas för alla typer av utlägg – representation, patientersättning, utlägg i samband med resor, hotell.

Samtliga utgifter ska styrkas med kvitton som bifogas fastsatta på A4-blad.

Varje utläggstyp ska redovisas separat och totalbeloppet skall anges på utläggsblanketten.

Bilagor som ska bifogas utläggsblanketten är t ex kvitton i original, kontoutdrag då originalkvitto saknas, konferensprogram och deltagarförteckning vid representation.

Betalning till svenskt bankkonto

Blankett – Utlägg i SEK, betalning till svenskt bankkonto

Blankett – Utlägg i annan valuta, betalning till svenskt bankkonto

Utlägg i utländsk valuta ska räknas om till svenska kronor. Omräkningen ska redovisas på blanketten med datum och valutakurs. Valutakurser med avvikelse från dagskurs skall redovisas med kontoutdrag.

Betalning till utländskt bankkonto

Blankett – Utlägg, betalning till utländskt bankkonto

Omräkning av en valuta till en annan skall redovisas på papper där valuta samt datum för omräkningen skall anges.

Saknas IBAN måste kontonummer samt bankens ABA/routing number, eller liknande, skrivas ned på blanketten.