Stadgar

Jubileumsfondens stadgar är av H.M. Konungen fastställda på Stockholms slott den 30 maj 1929 och senast ändrade den 17 januari 2005

§ 1 Under namnet av ”Konung Gustaf V:s Jubileumsfond” skall under gemensam förvaltning och för nedan angivna ändamål sammanföras:

– de medel som insamlats till minne av Konung Gustaf V:s 70-årsdag

– de medel som Cancerföreningen i Stockholm överlämnar till Jubileumsfonden samt

– de medel som ytterligare kan inflyta.

§ 2 Jubileumsfondens ändamål är bekämpande av kräftsjukdomarna inom Sverige genom att understödja uppförande och utrustning av vårdanstalter för kräftsjuka samt befrämjande av det vetenskapliga studiet av kräftsjukdomarna.

§ 3 Jubileumsfonden står under förvaltning av ett antal huvudmän och av en styrelse, som har sitt säte i Stockholm.

§ 4 Huvudmännen för Jubileumsfonden utses av Hans Majestät Konungen till ett antal av tjugofem för fem år i sänder. Avgår huvudman under löpande period, utser Hans Majestät Konungen ny huvudman i den avgångnes ställe för återstoden av perioden.

§ 5 Huvudmännen sammanträder till årsmöte i Stockholm senast den 15 juni. Av styrelsen utfärdad kallelse till årsmötet skall, jämte föredragningslista och tryckt exemplar av års- och revisionsberättelser för det senast förflutna räkenskapsåret, tillsändas varje huvudman senast två veckor före årsmötet. Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande, varefter de närvarande huvudmännen utser ordförande för mötet.

Vid årsmötet skall behandlas följande ärenden:

– styrelsens årsberättelse och i samband därmed gjorda framställningar;

– revisorernas berättelse och fråga om beviljande av ansvarsfrihet för fondens styrelse;

– erforderliga val av ledamöter i fondens styrelse och suppleanter för dessa;

– val av två revisorer och två revisorssuppleanter för granskning av löpande räkenskapsårs förvaltning och räkenskaper;

– ärenden som hänskjutits till huvudmännen av styrelsen samt förslag som blivit väckt av enskild huvudman;

– beslut om justering av det vid årsmötet förda protokollet.

Styrelseledamot får inte delta i beslut rörande ansvarsfrihet eller vid val av revisorer eller revisorssuppleanter.

För att förslag av enskild huvudman skall upptas vid årsmötet, bör det ha skriftligen anmälts till styrelsen senast den 15 april före årsmötet.

Huvudmännen kan kallas till extra möte, när viktiga omständigheter kräver detta. Kallelse utfärdas på samma sätt som för årsmöte. Vid extra möte får ej andra ärenden behandlas än sådana som angetts i kallelsen och över vilka Jubileumsfondens styrelse avgivit utlåtande. Alla val och omröstningar vid huvudmännens möten skall vara öppna, om inte någon huvudman yrkar sluten omröstning. Vid omröstning gäller enkel pluralitet. Utfaller rösterna lika, gäller ordförandens mening utom i fråga om val då utgången bestäms genom lottning.

Avskrift av protokoll vid huvudmännens års- eller extra möte samt exemplar av års- och revisionsberättelserna skall överlämnas till Hans Majestät Konungen.

§ 6 Styrelsen för Jubileumsfonden skall bestå av fem ledamöter och tre suppleanter, utsedda för fem år i sänder inom eller utom huvudmännens krets.

Styrelsens ordförande utses av Hans Majestät Konungen.

Av styrelsens övriga ledamöter och av suppleanterna utses tre ledamöter och två suppleanter av huvudmännen på årsmöte. En ledamot och en suppleant utses av styrelsen för Cancerföreningen i Stockholm.

Vid förfall för ordföranden tjänstgör i hans ställe den av styrelsens ledamöter som styrelsen utser.

Styrelsen utser skattmästare och sekreterare samt anställer chef för Jubileumsfondens kansli och övrig erforderlig kanslipersonal. Sammanträde hålls på kallelse av ordföranden så ofta ärenden kräver det. Styrelsen är beslutför, om tre ledamöter är närvarande; vid lika röster gäller ordförandens mening.

För placering och disposition av Jubileumsfondens medel fordras dock, att minst tre av styrelsens ledamöter enats om beslutet. Till styrelsens sammanträden kan även suppleanterna kallas. om styrelsen är fulltalig, får kallade suppleanter delta i styrelsens överläggningar men ej i besluten. Styrelsen kan uppdra åt ordföranden, skattmästaren eller av styrelsen utsedd arbetsgrupp att avgöra löpande ärenden under tiden mellan två styrelsesammanträden. Beslut som fattas i denna ordning skall anmälas vid närmast följande styrelsesammanträde.

§ 7 Styrelsen handhar i enlighet med dessa stadgar förvaltningen av Jubileumsfonden och ansvarar inför huvudmännen för sina beslut och åtgärder samt talar och svarar på fondens vägnar inför domstolar och andra myndigheter.

§ 8 Styrelsen skall förvalta Jubileumsfondens tillgångar på bästa sätt och med strängt iakttagande av fondens säkerhet. Alla värdehandlingar skall förvaras av notariatavdelningen i en av styrelsen bestämd bank i Stockholm.

§ 9 Styrelsen skall föra fullständiga räkenskaper över Jubileumsfonden och avlämna dessa, avslutade per räkenskapsår, till revisorerna före utgången av mars månad. Räkenskapsåret utgörs av kalenderår.

§ 10 Till huvudmännens årsmöte avger styrelsen berättelse angående Jubileumsfondens verksamhet under det senast förflutna räkenskapsåret och framlägger den av revisorerna avgivna berättelsen samt erforderlig utredning i övriga ärenden, som skall behandlas vid mötet.

§ 11 Styrelsens förvaltning och räkenskaper skall för varje räkenskapsår granskas av två revisorer. Revisorerna och två suppleanter för dem utses av huvudmännen på årsmötet. En av de ordinarie revisorerna och en av suppleanterna skall vara auktoriserade revisorer.

§ 12 Revisorerna skall i den omfattning god revisionssed bjuder granska Jubileumsfondens räkenskaper, styrelsens förvaltning av fondens angelägenheter och den ekonomiska redovisning som ingår i styrelsens årsberättelse.

I den omfattning revisorerna begär det skall handlingar som rör fondens förvaltning hållas tillgängliga, annan information angående förvaltningen lämnas och inventering av tillgångar ske.

Revisorerna skall senast den 15 maj avlämna revisionsberättelse. I berättelsen skall revisorerna till- eller avstyrka, att resultat- och balansräkningarna fastställs samt att styrelsen meddelas ansvarsfrihet för förvaltningen under den tid revisionen avser.

§ 13 Om ändring av dessa stadgar beslutar Hans Majestät Konungen. Förslag till ändring av stadgarna får väckas av Jubileumsfondens styrelse eller enskild huvudman. Förslag av enskild huvudman bör upprättas skriftligen och inlämnas till styrelsen för att, åtföljt av yttrande från styrelsen och huvudmännen, underställas Hans Majestät Konungen för prövning och beslut.

Kommentarer

Enligt stiftelselagen (1994:1220), som trätt i kraft den 1 januari 1996, har betonats styrelsens exklusiva rätt att bestämma över en stiftelses angelägenheter. Detta har betydelse för stadgarnas § § 3, 5, 7, 10 och 12. Styrelsen utövar här det fulla ansvaret. Huvudmännens beslut om ansvarsfrihet binder endast dessa själva vid beslutet. Den tillsynsrätt som finns tillkommer länsstyrelsen. Beslut om ändring av stadgarna, varom talas i § 13, och som kräver permutation, skall fattas av Kammarkollegiet (stiftelselagen 6 kap § 1).

För att förbereda behandlingen av anslagsärenden i styrelsen och svara för samordningen av den gemensamma forskningsverksamheten finns en forskningsnämnd.