Frågor

IMM-101

Cancerforskningen i Sverige verkar ha hamnat på efterkälken, eller är det en villfarelse?
Det förefaller som kunskapen om immunomodulator IMM-101 i kombination med Gemcitabine inte används eller uppmärksammas i Sverige. Terapin har uppvisat goda resultat för fr a pankreasancerpatienter som bl a redovisades på ESMO World Congress i Barcelona, 1-4 juli i år.
Jag skulle gärna vilja ha en redogörelse för vad som görs på Radiumhemmet med utgångspunkt från denna lovande forskning. Min dotter dog i pankreascancer 2010, 29 år ung.

Anders Östman

Svar

Hej! En studie har gjorts med kombination av lenalidomide som är en immunosuppresiv behandling och Gemcitabine. Studien är nu stängd och patienterna som ingått i studien är nu under uppföljning.