Frågor

Gradering av bröstcanser

Vad innebär gradering 2?

Svar

Jag förmodar att du menar Elston skalan – graderingen. Vid grad 1 är tumörcellerna mycket lika de normala cellerna, vid grad 3 avviker tumörcellerna markant de normala cellerna, grad 2 hamnar mittemellan ett och tre.