Tack Peter Strang för stora insatser inom palliativ medicin

Med stöd från Radiumhemmets Forskningsfonder har Peter Strang utvecklat det palliativa området nationellt och internationellt.

Peter Strang har innehaft en professorstjänst i palliativ medicin vid institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet, som finansierats av Radiumhemmets Forskningsfonder och Stockholms Sjukhem.

Genom professuren, som tillsattes 2001, har Peter Strang utvecklat det palliativa området såväl nationellt som internationellt. Han har även skrivit många böcker om bland annat smärta, cancer och palliativ vård.

När Peter Strang den 10 oktober avtackades inför pension framförde Radiumhemmets Forskningsfonder sitt varma tack för Peters stora insatser inom forskning och utbildning inom palliativ medicin.

Peter Strang har även varit vetenskaplig ledare för Palliativt kunskapscentrum i Stockholm, vetenskapligt råd i palliativ medicin åt Socialstyrelsen samt sakkunnig i palliativa frågor åt bland annat Socialdepartementet, Statens beredning för medicinsk utvärdering och Sveriges kommuner och landsting.

Bild, från vänster: Stockholms Sjukhems sjukhusdirektör Karin Thalén, professor emeritus Peter Strang, professor emeritus Bertil Hamberger (Radiumhemmets Forskningsfonder) och Stockholms Sjukhems FoUU-chefen Elisabet Åkesson.