Nya rön banar väg för mer riktad behandling

Merkelcellskarcinom, en särskilt aggressiv form av hudcancer, är kanske inte en, utan två olika sjukdomar.

Den slår också olika hårt beroende på om den som drabbas är kvinna eller man. Det visar en preliminär studie som letts av Giuseppe Masucci, överläkare och docent vid Karolinska Institutet. Merkelcellskarcinom, MCC, är en sällsynt och mycket aggressiv form av hudcancer. I Sverige upptäcks cirka 50 nya fall per år. Sjukdomen ger snabbväxande och livshotande hudtumörer där tidig upptäckt är avgörande för patientens chanser att överleva. Problemet är att cancerformen är svår att diagnostisera.
– MCC börjar ofta med en plötslig tillväxt av en rödrosa upphöjning på huden. Färgen gör att den lätt förväxlas med en ofarlig blåsa. Ibland försvinner den av sig själv, när den dyker upp igen kan det vara för sent, berättar Giuseppe Masucci.

Ny databas
Man har sett att bara hälften av alla patienter med MCC-diagnos behandlas med kirurgi och efterföljande strålbehandling redan från början.
– Problemet är att hos de som får återfall, är cancern mycket aggressiv och fram till helt nyligen har det inte funnits mycket att göra för dessa patienter. Positivt är dock att de senaste immunterapimetoderna har visat sig fungera bra i många fall av MCC. En stor utmaning har också varit sällsyntheten, eftersom patientgruppen inte är så stor har tumören varit svår att studera.
– Vi har nu i samarbete med plastikkirurgerna i Stockholm samt Weng-Onn Lui och Catharina Larssons grupp på Cancer Centrum Karolinska byggt upp en databas vilket innebär att vi idag har klinisk information beträffande operation och överlevnad samt tid till återfall. Masucci berättar att tidigare forskning visat att MCC kan orsakas av en särskild variant av polyomavirus.
– Cirka 80 procent av all Merkels cellcancer är virusassocierad och resten icke. Men vi har inte vetat om det handlar om två olika sjukdomar som i så fall bör behandlas olika. En sak som ingen tidigare hade tittat på var om könstillhörighet kunde ha betydelse för sjukdomsutveckling och behandlingssvar.

Stora skillnader
Det Giuseppe Masucci och hans forskargrupp vid Cancer Centrum Karolinska har upptäckt är att det finns en stor skillnad i behandlingssvar mellan män och kvinnor som har icke-virus associerad MCC.
– Medan män som får denna typ av Merkels cellcancer har en ganska kort överlevnadstid, lever kvinnor med exakt samma cancerform betydligt längre och kan i vissa fall helt undgå återfall och bli friska.Han påpekar att slutsatserna grundar sig på mycket preliminära studier. Skillnaden mellan män och kvinnor är dock så markant att gruppen har skickat en sammanfattning av studien till ASCO, den stora amerikanska cancerkongressen, där endast de mest spännande forskningsresultaten presenteras.
– Om det vi sett så här långt visar sig stämma innebär det att MCC inte är en, utan två olika sjukdomar som ter sig olika hos kvinnor och män.
Intressant är också att skillnaden i överlevnad inte alls är lika markant när det kommer till virusassocierad sjukdom.
– En kvinna med icke-virus associerad MCC lever länge efter diagnos, men om hon får virus-associerad sjukdom är överlevnaden sämre. När det gäller män är överlevnaden längre om de har virus-associerad sjukdom, vår forskning pekar på att det finns stora skillnader mellan könen, förklarar Giuseppe Masucci.

Riktad behandling
De nya kunskaperna kan ge bättre prognostisk information och därmed mer riktad behandling till patienter som drabbas av Merkelcellskarcinom.
– Kanske är det så att män med icke-associerad MCC ska ha en tuffare behandling från början medan kvinnor klarar sig med en mildare terapi. Och att kvinnor som har virus-associerad sjukdom ska behandlas mer. I slutänden innebär våra observationer nya insikter som kan leda till ett mer personinriktat vårdprogram. Varför kvinnor med icke-virus associerad MCC klarar sjukdomen bättre än män vet forskarna inte i dagsläget.
– En teori är att skillnaderna beror på själva genetiken och det faktum att kvinnor har två X-kromosomer. Vi vet idag att X-kromosomen innehåller mycket information om immunförsvaret och kanske skyddar den även kroppen mot yttre angrepp. I så fall kan det vara därför som kvinnors kroppar beter sig annorlunda i försvaret mot cancerformen.
Om detta stämmer eller inte är dock ett helt eget forskningsspår, fastslår Giuseppe Masucci.

Text: Anette Bodinger