Individanpassad cancerbehandling, Personalised Cancer Medicine (PCM)

Inom det medicinska området föreligger ett stort forskningsintresse vad gäller individanpassning/personalised medicine (PM). PCM forskning eftersträvar således utveckling av cancerbehandling som baseras på förekomsten av specifika biologiska förutsättningar, biomarkörer, hos den enskilda patienten.

Radiumhemmets Forskningsfonder har insett potentialen i PCM. Efter utredningsarbete beviljade vi i maj 2014 ett projektanslag på fem miljoner kronor per år under en treårsperiod till professor Ingemar Ernberg och professor Rolf Lewensohn för att med hjälp av KICancers forskningsnätverk utveckla PCM i Stockholm och vid Karolinska Institutet (KI PCM). Hösten 2016 beviljades PCM-organisationen ytterligare ett basanslag på tre miljoner kr per år för 2017 – 2019. PCM-organisationens programdirektör är Claes Karlsson och sekreterare Michele Masucci

Verksamheten under 2014 – 2017

De första tre åren av programmet har fokuserats på:

 • Etablering av PCM programmet
 • Bemanning och styrfunktioner (programdirektör, styrgrupp)
 • Bred förankring inom KI, KS och omvärld (referensgrupp, hemsida)
 • Kartläggning och begynnande upparbetning av nödvändig infrastruktur
 • Lansering av fyra pilotprojekt; PePaCaKaLiquid biopsies in metastatic prostate cancer, Microscopic Genomics (QM-FISH), CETSA
 • Initiativ att skapa ett nationellt nätverk för PCM

Pilotprojekten är fortfarande pågående och har som syfte att stresstesta och belysa möjligheter och svårigheter för PCM.

Under 2016 genomfördes åtta utredningar av infrastrukturbehov. Utredarna är kompetenta företrädare för respektive verksamhet. De engagerades under sex månader på deltid och slutrapporterna har levererats under februari 2017 och finns nu tillgängliga:

Under våren 2016 genomfördes en mycket lyckad nationell PCM-konferens med företrädare från Göteborg, Lund, Malmö, Uppsala och Umeå. Den sponsrades av Strategiska Stiftelsen som uttryckt särskilt intresse för området Personalised Medicine, inklusive PCM.

Cancer Core Europe

Cancer Core Europe (CCE) etablerades under 2014 som ett forskningssamarbete mellan sex av Europas främsta cancercentra. KI PCM fungerar som CCE:s nod vid KI. De deltagande centra är: Cambridge Cancer Centre (Cambridge University, UK), German Cancer Research Center (DKFZ) & National Center for Tumor Diseases (Heidelberg), Institut Gustave Roussy (GR, Paris), Netherlands Cancer Institute (NKI, Amsterdam), Vall d´Hebron Institute of Oncology (VHIO, Barcelona) samt Karolinska Institutet. Genom att cancerforskningscentra går samman och samverkar med kompetens, patientmaterial och resurser uppnås en kritisk massa och kontaktyta som möjliggör för forskargrupper vid respektive centra att driva innovativ cancerforskning.

En internationell förebild KI PCM

Utvecklingen av PCM vid Nationales Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) i Heidelberg, Tyskland, kan tjäna som en lämplig förebild för Stockholm. Där har man byggt upp ett program ”NCT MASTER” (Molecularly Aided Stratification for Tumor Eradication), som omfattar en organisation vilken är spridd över olika enheter i en interdisciplinär samverkan. NCT har två huvudmän: den statliga (federala) forskningsorganisationen DKFZ samt det lokala (delstatliga) universitetssjukhuset, som delar på finansiering och personalansvar. Under januari 2017 genomförde KI PCM en studieresa till detta cancercentrum med höggradigt integrerad forskning och vård.

Planerad verksamhet 2017 -2019

KI PCM har byggt upp en organisation med programdirektör, styr- och referensgrupp samt genomfört kartläggningar över infrastrukturer nödvändiga för PCM forskningprojekt. Denna basorganisation har varit, och kommer att vara, instrumentell för programmets vidareutveckling och varaktighet. Nästa fas, implementeringsfasen, kräver utveckling och förbättring av infrastrukturer och redskap för PCM. En satsning på molekylär patologi och verksamhet för tidiga kliniska prövningar är mycket viktigt. Även etablerandet av arbetsgrupper behövs för effektivt genomförande och bred förankring. Arbetsgrupperna ska arbeta med följande funktioner:

 • Bilddiagnostik
 • Datadelning
 • Immunonkologi
 • Tidiga kliniska prövningar
 • Molekylär patologi
 • Utbildning

Strategi

Under åren 2017-2019 har PCM-programmet som målsättning att skapa bättre förutsättningar för forskningsprojekt som fokuserar på behandling byggd på PCM, men också visa vägen för PCM:s implementering i rutinsjukvård. Nödvändig infrastruktur måste då vara funktionell och tillgänglig. Genom KI PCM:s utredningar har det blivit mycket tydligt att förstärkning av molekylär patologi inklusive bioinformatik är av särskilt stor betydelse för att PCM-projekt skall kunna drivas. KI PCM eftersträvar en koordinerande roll med ökat fokus på denna funktion. Därutöver behöver PCM-programmet ett visst stöd för att klara av att medverka i Cancer Core Europes tidiga kliniska prövningar som initieras under 2017. Detta kommer att driva på utvecklingen inom övriga delar av den lokala translationella forskningsmiljön såsom IT-samordning, biobanksverksamheten, bilddiagnostiken och industrisamverkan.

Våren 2017 beviljade Forskningsfonderna ett fortsättningsanslag för finansiering av riktade insatser mot molekylär patologi och tidiga kliniska prövningar.

Andra nationella workshopen om Personalised Cancer Medicine

PCM programmet organiserar den 17:e november 2017 den andra nationella workshopen kring Precision/Personalised Cancer Medicine i Nobel Forum, Karolinska Institutet. Företrädare från Göteborg, Uppsala, Umeå, Stockholm och Lund samt internationella gäster deltar i programmet.