Forskning kring individualiserad cancerbehandling initieras av Forskningsfonderna

Begreppet Personalised Cancer Medicine (PCM) innebär individualiserad behandling som bygger på tumörcellernas biologiska egenskaper. Med andra ord rätt behandling till rätt patient vid rätt tidpunkt.

PCM är i huvudsak ett forskningsområde, men blir allt mer aktuellt inom cancervården. En stark verksamhet för utveckling av PCM får på sikt betydelse för att förbättra kvaliteten inom cancersjukvården. Redan idag kan uppskattningsvis fem procent av all cancerbehandling skräddarsys.

– Det här är i allt större utsträckning möjligt genom detaljerad kartläggning av patientens tumör och då främst de gener vars funktion har förändrats. Parallellt utvecklas nya läkemedel som kan angripa förändringarna, säger professor Rolf Lewensohn på Radiumhemmet.

Radiumhemmets forskningsfonder har under 2014 avsatt fem miljoner kronor per år i tre år för att utveckla forskningen kring PCM i Stockholm. Detta sker tillsammans med Karolinska Institutet (KI) och Universitetssjukhuset. Projektet leds av Rolf Lewensohn och Ingemar Ernberg, professor i tumörbiologi vid KI och ordförande för KI:s cancernätverk. Michele Masucci är koordinator.

– Det innebär en kraftfull samverkan mellan cancerbiologisk forskning, patientnära klinisk forskning samt utvärdering av nya metoder för diagnostik och behandlingseffekter, förklarar Ingemar Ernberg. En PCM-styrgrupp, huvudsakligen sammansatt av kliniska cancerforskare, bildades i september 2014 och projektet är väl förankrat i KI:s och Karolinska Universitetssjukhusets ledningar. En utlysning av medel för pilotprojekt som kan stödja PCMprogrammet har resulterat i 29 intresseanmälningar.

– Intresset för PCM är redan stort inom forskarvärlden, säger Michele Masucci.

KI:s och Forskningsfondernas PCM-program har nu som övergripande målsättning att:

  • Introducera en organisation för effektiv klinisk prövning av nya läkemedelskandidater och biomarkörer.
  • Etablera en övergripande infrastruktur för tidiga kliniska prövningar för validering av biomarkörer.
  • Nå klinisk implementation inom minst ett par tumörformer för innovativa behandlingskoncept.

Utvecklingen av PCM-programmet kommer att skapa möjligheter att delta i internationella samarbeten som syftar till innovation inom cancersjukvården. Program för att utveckla PCM finns idag vid stora cancercentra i USA och Europa, och samarbeten är nödvändiga för ett litet land som Sverige. I det europeiska konsortiet Cancer Core Europe (CCE) samlas sex av de starkaste cancercentren i Europa. Genom att komplettera varandra är förhoppningen att etablera en effektiv struktur för kliniska studier och utbyte av teknologier.

Text: Anette Bodinger, Årsredovisning 2014