Stadgar

Cancerföreningens stadgar är antagna vid sammanträde den 23 maj 1919 och ändrade senast den 23 maj 2023.

§ 1 Cancerföreningen i Stockholm har till ändamål att verka för cancersjukdomarnas bekämpande inom vårt land och för det vetenskapliga studiet av dessa sjukdomar samt att mottaga och förvalta medel, som ställs till förfogande för detta ändamål.

§ 2 Föreningen består av medlemmar och hedersmedlemmar.

§ 3 Till medlem i föreningen kan styrelsen välja person som önskar främja föreningens syften. En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motverkar dess intressen och ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

§ 4 Person som på ett betydelsefullt sätt främjat föreningens ändamål kan på styrelsens förslag av föreningen kallas till hedersledamot.

§ 5 Föreningens styrelse består av minst sju och högst nio ledamöter.

Föreningen utser bland sina medlemmar styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt tre suppleanter för dem. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och skattmästare.

Styrelsens ledamöter och suppleanter väljs för högst tre år. Avgår styrelseledamot eller suppleant före mandatperiodens utgång ska ny ledamot eller suppleant väljas för resten av mandatperioden. Styrelseledamot eller suppleant får omväljas två gånger. Minst fyra av ledamöterna skall vara läkare.

Styrelsen, som har att tillse att föreningens verksamhet motsvarar dess ändamål, företräder föreningen samt förvaltar dess tillgångar och andra angelägenheter. Till sitt förfogande har styrelsen och den i § 8 omnämnda forskningsnämnden ett gemensamt kansli.

§ 6 Styrelsen håller ordinarie sammanträden i maj eller juni och i oktober eller november varje år på dagar, som ordföranden bestämmer, och efter kallelse, som utsänds minst två veckor i förväg. Extra styrelsesammanträde hålls, när ordföranden finner anledning därtill eller det skriftligen begärs av minst två styrelseledamöter. Kallelse till sådant sammanträde ombesörjs av ordföranden. Styrelsen är beslutför, om fem ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

§ 7 Varje medlem av föreningen får framställa förslag till styrelsen om skötseln av föreningens angelägenheter. Det åligger styrelsen att snarast pröva sådant förslag. Förslag, som är avsett att prövas vid nästkommande ordinarie föreningssammanträde, skall skriftligen inlämnas till styrelsen senast den 1 april.

§ 8 För att bereda styrelsens behandling av anslagsärenden och ärenden av vetenskaplig natur skall föreningens styrelse tillsätta en forskningsnämnd bestående av tio ledamöter varav en ska vara ordförande. Mandattiden skall vara tre år. Avgår ledamot före mandattidens utgång skall ny ledamot utses för återstoden av mandattiden. Ledamot får inte utses på nytt för en längre sammanlagd tid än sex år i följd. Därefter får nytt förordnande ges först sedan minst ett år förflutit. För ordföranden gäller dock inte dessa begränsningar utan utses av föreningens styrelse.

Medlem av nämnden får inte vara ledamot i föreningens styrelse. Forskningsnämnden sammanträder på kallelse av ordföranden. Nämnden är beslutför om fem ledamöter är närvarande. Som nämndens beslut gäller den mening som de flesta enar sig om eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

§ 8 a För beredning av val som föreningen har att förrätta vid föreningsstämman utser föreningen på ordinarie föreningsstämma inom sig en valberedning om tre personer av vilka en ska vara sammankallande. Ledamot av valberedningen väljs för en tid om högst tre år. Ledamot kan omväljas två gånger.

§ 9 Styrelsens förvaltning och föreningens och till föreningen anknutna stiftelsersräkenskaper skall för varje räkenskapsår granskas av två revisorer. Revisorerna och två suppleanter för dem utses av föreningen för en tid av ett år. En av revisorerna och en av suppleanterna skall vara auktoriserad.

§ 10 För föreningen är kalenderåret räkenskapsår. Efter räkenskapsårets slut skall före utgången av mars föreningens räkenskaper tillsammans med styrelsens berättelse över föreningens verksamhet under räkenskapsåret lämnas till revisorerna.

§ 11 Ordinarie sammanträde med föreningens medlemmar hålls varje år i maj eller juni på dag som styrelsen bestämmer. Kallelse till föreningssammanträde sker genom brev till medlemmarna minst sju dagar i förväg.

§ 12 Vid föreningssammanträde har varje medlem en röst. Medlem får inte överlåta sin rösträtt på annan och inte heller rösta genom ombud. Omröstning sker öppet, om inte föreningen beslutar annat. Utfaller rösterna lika, gäller den mening som biträds av ordföranden vid sammanträdet. Val avgörs dock vid lika röstetal genom lottning.

§ 13 Vid föreningssammanträde förs protokoll av styrelsens sekreterare eller, vid förfall för denne, av den som föreningen utser.

§ 14 Vid ordinarie föreningssammanträde behandlas följande ärenden.

1. val av ordförande vid sammanträdet,
2. val av två personer som jämte ordföranden vid sammanträdet skall justera det däröver upprättade protokollet,
3. styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelser avseende föreningen och till den anknutna stiftelser för det senaste räkenskapsåret jämte fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,
4. val av ordförande i föreningens styrelse,
5. val av övriga ledamöter i styrelsen och suppleanter för dem,
6. val av revisorer och revisorssuppleanter,
7. val av valberedning
8. frågor som väckts enligt § 7.

§ 15 Extra föreningssammanträde utlyses vid behov av föreningens styrelse. Styrelsen skall snarast möjligt kalla medlemmarna till extra föreningssammanträde, om sådant skriftligen begärts av minst en tredjedel av föreningens medlemmar.

§ 16 Förslag av medlem i föreningen om ändring av dessa stadgar skall skriftligen tillställas föreningens styrelse, som skall framlägga förslaget till beslut vid nästa ordinarie föreningssammanträde. Väcker styrelsen förslag till ändring av stadgarna, skall förslaget framläggas till beslut på ordinarie föreningssammanträde. Ändring av stadgarna kan beslutas endast om minst två tredjedelar av de medlemmar som röstar vid föreningssammanträdet biträder beslutet. För att bli gällande skall de beslutade stadgeändringarna bekräftas av minst två tredjedelar av de röstande vid ett följande extra eller ordinarie föreningssammanträde.

I kallelse till sammanträde, där ärende om ändring av stadgarna skall förekomma, skall detta framgå av kallelsen.

§ 17 För den händelse föreningen upphör medan den ännu har tillgångar, skall tillgångarna disponeras på sätt som överensstämmer med föreningens ändamål. Medlem skall inte kunna göra anspråk på någon del av egendomen.