Fullständig integritetspolicy

Vi vill ge dig full insyn i hur vi behandlar dina personuppgifter och hur du kan skydda din integritet. Varje individ har sin egen uppfattning och syn på sin integritet. För att du ska kunna fatta välgrundade beslut om hur informationen som vi samlar in om dig får användas, vill vi vara tydliga med vilken information vi samlar in.

Vår integritetspolicy förklarar följande:

 • Vilka personuppgifter vi samlar in och varför.
 • Hur vi lagrar informationen.
 • Hur du går till väga om du vill uppdatera eller radera dina personuppgifter.

Allmänt om vem som behandlar personuppgifter

Cancerföreningen i Stockholm, organisationsnummer 815200-2583, och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond, organisationsnummer 802005-0947, Box 25, 171 11 Solna, e-post: info@rahfo.se, samlar in, behandlar och lagrar dina personuppgifter. I denna policy kallas Cancerföreningen i Stockholm för ”Cancerföreningen”, Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond för ”Jubileumsfonden” och organisationerna tillsammans för ”Fonderna” eller ”vi”.

Cancerföreningen och Jubileumsfonden är gemensamt personuppgiftsansvariga och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning. De två organisationerna behandlar personuppgifter på samma sätt.

Hur vi samlar in och behandlar personuppgifter

För att vi på ett adekvat sätt ska behandla din gåva eller förfrågan begär vi in personuppgifter från dig när du tar kontakt med oss. Vi samlar även in dina personuppgifter genom den adressuppdatering som vi gör via tredje part.

Vi behandlar följande personuppgifter:

 • namn
 • adress
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • personnummer
 • kontonummer
 • ID-nummer (gåvogivarens nummer i vårt givarregister)
 • gåvohistorik.

Varför vi behandlar personuppgifter

Fonderna behandlar dina personuppgifter för att

 • möjliggöra god service, som att hantera givarfrågor, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information
 • fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som gåvogivare, till exempel skicka inbetalningskort, tackbrev och gåvobrev
 • lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post samt sms/mms
 • administrera system och ta fram statistik om givarbeteende
 • förhindra bedrägerier och hantera risker
 • följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Vilket lagligt stöd vi har för att behandla dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas i första hand för att vi ska kunna fullgöra donationsavtalet med dig som gåvogivare. Vi behandlar även dina personuppgifter för andra ändamål. Till exempel för marknadsföring, för att insamlingen ska ske kostnadseffektivt och för att efterleva lagkrav.

I tabellen nedan finns en sammanställning av vilka personuppgifter vi behandlar för vilka ändamål och vilken rättslig grund som vi stödjer oss på för respektive behandling.

Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

Hantera autogiroNamn, adress, e-postadress, personnummer,
kontonummer, id-nummerFullgörande av avtalSå länge man kvarstår som månadsgivare via autogiro

Ändamål Följande personuppgifter behandlas för ändamålet Rättslig grund Lagringstid
Administration av gåva eller beställt material inklusive
utskick av inbetalningskort, tackbrev, gåvobrev och informationsmaterial
Namn, adress, telefonnummer, e-postadress,
personnummer, ID-nummer
Fullgörande av avtal 3 år från senaste gåvan
Hantera autogiro Namn, adress, e-postadress, personnummer,
kontonummer, id-nummer
Fullgörande av avtal Så länge man kvarstår som månadsgivare via autogiro (kontonummer)
3 år från senaste gåvan (övriga personuppgifter)
Kostnadseffektiv insamling och relevant information till givarna Namn, adress, telefonnummer, epostadress,
personnummer, id-nummer
Berättigat intresse 3 år från senaste gåvan
Tillhandahålla bra givarservice och hantera givares önskemål på ett effektivt sätt Namn, adress, telefonnummer, epostadress,
personnummer, id-nummer
Berättigat intresse 3 år från senaste gåvan
Öka gåvointäkterna genom frågor om extra gåvor Namn, adress, telefonnummer, epostadress, id-nummer Berättigat intresse 3 år från senaste gåvan
Återrapportering till givare om hur deras pengar används Namn, adress, telefonnummer, epostadress,
personnummer, ID-nummer, gåvohistorik
Berättigat intresse 3 år från senaste gåvan
För kostnadseffektiv insamling – hålla databasen dubblettfri Namn, adress, telefonnummer, epostadress,
personnummer, ID-nummer, gåvohistorik
Berättigat intresse 3 år från senaste gåvan
Försäkra om att lagkrav efterlevs Namn, adress, telefonnummer, epostadress, personnummer,
ID-nummer, gåvohistorik
Rättslig förpliktelse Bestäms av tillämplig lag, t.ex. ska bokföringsunderlag
sparas i 7 år enligt Bokföringslagen
Marknadsföring – utskick till inköpta adresser Namn, adress, telefonnummer, epostadress, personnummer Berättigat intresse ”Kalla” adresser raderas efter 3 månader om
ingen gåva inkommer

Informationssäkerhet och lagring av data

Vi jobbar hårt för att skydda Fonderna mot obehörig åtkomst, ändring, yppande eller förstörelse av de personuppgifter som vi förvaltar.

Den data som vi samlar in är skyddad av följande säkerhetsåtgärder:

 • Vår webbplats är krypterad med SSL.
 • Data rörande våra givare lagras på krypterade servrar inom EU/EES hos vår leverantör av gåvoregistret.
 • Vi granskar kontinuerligt våra rutiner för insamling, lagring och behandling av data för att skydda den mot obehörig åtkomst.
 • Åtkomst till de personuppgifter vi behandlar är begränsad till Fondernas kansli, samt till de leverantörer som behöver uppgifterna för att kunna behandla dem på uppdrag av oss. De är förbundna enligt avtal och kan disciplineras eller sägas upp om de inte uppfyller kraven.

Hur du kommer åt, uppdaterar eller raderar dina personuppgifter

Vi vill att du ska kunna komma åt, ändra och uppdatera dina personuppgifter på ett så enkelt sätt som möjligt. När du uppdaterar dina personuppgifter kan vi kräva att du bekräftar din identitet innan vi utför åtgärden.

Du har rätt att begära:

 • Ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig. Registerutdraget kommer att skickas till din folkbokföringsadress.
 • Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 • Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav, i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning, som innebär att vi inte får radera dina personuppgifter. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 • Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål.

Om tredje part behandlar dina personuppgifter kommer vi att underrätta dem om eventuella rättelser eller radering av personuppgifter samt begränsning av behandling av personuppgifter som du har begärt.

Du har rätt att få ut och överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning har du rätt att invända mot denna. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Om du inte vill att dina personuppgifter ska användas för direkt marknadsföring har du rätt att invända mot sådan behandling. Kontakta oss på info@rahfo.se.

Åtkomst, uppdatering och ändring av dina personuppgifter sker utan kostnad för dig. Dock har vi rätt att ta ut en administrativ avgift eller vägra att tillmötesgå din begäran om begäran upprepas ett orimligt antal gånger, riskerar andras integritet eller är mycket opraktisk.

Vi kan även neka en begäran om den medför att vi inte kan följa gällande lagar och förordningar.

För åtkomst, ändring, uppdatering eller radering av dina personuppgifter, samt vid klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter, kan du vända dig till:

Radiumhemmets Forskningsfonder
Box 25
171 11 Solna

tel: 08-545 425 50
e-post: info@rahfo.se

Information som vi delar med andra

Vi delar inte personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Fonderna förutom i följande situationer:

 • För behandling av tredje part
  Vi vidarebefordrar personuppgifter till andra betrodda företag och personer som har i uppgift att behandla informationen för vår räkning i enlighet med våra anvisningar, denna integritetspolicy samt det Personuppgiftsbiträdesavtal som är upprättat mellan Cancerföreningen eller Jubileumsfonden och tredje part. Som tredje part räknas exempelvis det tryckeri som anlitas för utskick.
 • Av juridiska skäl
  För att följa tillämpliga lagar, regelverk, juridiska processer eller tvingande begäranden från myndigheter.

Behandling av barns personuppgifter

Fonderna samlar inte avsiktligt in personuppgifter från barn under 16 år.

Om du är vårdnadshavare till ett barn under 16 år som har lämnat personuppgifter till Fonderna, kan du kontakta oss via info@rahfo.se om du vill få information om, rättelse eller radering av personuppgifterna.

Efterlevnad och samarbete med tillsynsmyndigheter

Vi granskar regelbundet att vi följer vår integritetspolicy samt våra interna policyer. Vi samarbetar med myndigheter, inklusive Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), för att lösa eventuella klagomål rörande överföring av personuppgifter om saken inte kan lösas direkt med användaren.

Länkar till andra webbplatser

Om du klickar på en länk som tar dig från www.rahfo.se till en annan webbplats upphör vår integritetspolicy att gälla.

Ändringar

Integritetspolicyn kan komma att ändras. Meddelanden om ändringar i integritetspolicyn läggs upp på www.rahfo.se/integritetspolicy. Tidigare integritetspolicyer hittar du på samma sida under rubriken Arkiv.

Version

Detta är version 4 av Cancerföreningen i Stockholms och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfonds integritetspolicy som gäller från 2023-06-14.

 • När vi avslutar autogiro ligger vissa personuppgifter kvar i våra register medan kontonumret tas bort direkt. Detta är klargjort i version 4. (Uppdaterat 2023-06-14)
 • I tidigare versioner var kontonummer inte upptaget som en personuppgift som vi behandlar. Detta är tillagt i version 3. (Uppdaterat 2019-03-11.)
 • I version 1 var IP-nummer upptaget som en personuppgift som vi behandlade. Detta är borttaget i version 2 eftersom vi inte längre samlar in IP-nummer. (Uppdaterat 2018-05-25.)

Här hittar du en utskriftsvänlig version av vår integritetspolicy