Sökandeprofil

Utlysningens syfte är att ge möjlighet till cancerforskning relaterad till sökandes kliniska specialitet på 50 % parallellt med den kliniska tjänstgöringen (som ska bedrivas på 50 % under anslagsperioden). Medlen utlyses som lönemedel för tre personer med aktiv kliniskt relevant tumörforskning inkluderande projektledning och doktorandhandledning.

Sökande ska

  • arbeta kliniskt med cancersjukvård inom Region Stockholm
  • vid tillträdet vara specialist inom ett relevant område
  • ha avlagt doktorsexamen och befinna sig på eller vara nära docentnivå, men får ej inneha tjänst som lektor eller professor vid Karolinska Institutet (KI)
  • vara anställd eller anknuten till någon av KI:s institutioner.

Bedömningen baseras främst på meriter inom kliniskt relevant cancerforskning, forskningsprogrammet samt kliniska meriter inom cancersjukvård.

Anställningsform

Stödet till anställningen är 3 år och ska medge tid för forskning omfattande 50 % av en heltidstjänst parallellt med 50 % klinisk tjänstgöring. Efter ny ansökan kan ytterligare 3 års förordnande vara möjligt.

Innehavaren kan påverka vilken anställningsform som blir aktuell i det enskilda fallet. I första hand föreslås:

50 % forskningstid inom klinisk grundanställning ev. med adjungering som lektor
Anslaget från Radiumhemmets forskningsfonder tilldelas den sökande och betalas ut till aktuell klinik som ersättning för innehavarens forskningstid t.ex. genom fakturering. Innehavaren kan KI-anknytas genom institutionens försorg som adjungerad lektor.

Övriga möjliga anställningsformer:

Klinisk grundanställning 50 % samt 50 % KI-anställning som t.ex. forskarassistent eller forskare
Med denna utformning förvaltas anslag från Radiumhemmets forskningsfonder av den sökandes heminstitution vid KI och kan där användas för finansiering av anställningen som forskarassistent eller forskare.

Ansökningshandlingar

För att ansöka ska följande handlingar skickas in:

  • Ansökningsblankett
  • Kortfattat CV och meritförteckning (inkl. publikationslista, anslag och handledning). KI:s mall för CV och meritportfölj får användas.
  • Projektbeskrivning/Forskningsprogram. Bör vara max 8 sidor (enkelt radavstånd) inklusive referenser, exklusive tabeller och figurer. Programmet kan skrivas på svenska eller engelska och ska innehålla den information som krävs för att bedöma målsättning, originalitet och genomförbarhet. Det är viktigt att i ansökan klargöra hur de uppnådda resultaten integreras i den kliniska handläggningen av cancerfall.
  • Intyg från huvudarbetsgivare som verifierar att ledighet för forskningstid kan ges.
  • Etiska tillstånd. De för projektet relevanta etiktillstånden ska redovisas och bifogas.

Ansökan skickas elektroniskt till ansokan@rahfo.se senast den 10 april 2019. Dessutom ska en undertecknad ansökningsblankett i original skickas till:

Radiumhemmets Forskningsfonder
Box 25
171 11 Solna

Information om denna utlysning lämnas av:

Vice ordförande Cancerföreningen i Stockholm
Bertil Hamberger, bertil.hamberger@ki.se, 070–7458966

Generalsekreterare Radiumhemmets forskningsfonder
Maria Dollhopf, maria.dollhopf@rahfo.se, 08–545 425 52