NIH konferensen ”Marijuana and Cannabinoids: a Neuroscience Research Summit”

av Birgitta Sander, 22 - 23 mars 2016

Jag deltog i NIH konferensen ”Marijuana and Cannabinoids: a Neuroscience Research Summit” som höll på NIH campus i Bethesda, MD den 22-23 mars 2016.

Mötet organiserades av National Institute on Drug Abuse (NIDA), National Drug Control Policy Office of National Drug Control Policy (ONDCP) och National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) och samtliga dessa organs chefer var talare liksom chefen för NIH. Här fanns också representanter för National Institute of Mental Health (NIMH), National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH) och National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS).

Bland deltagarna fanns toppforskare inom endocannabinoidforskning från Scripps Research Institute, Indiana University och University of California Irvine som talade om cannabinoidreceptorer och endocannabinoider med fokus på var cannabinoidreceptorerna är lokaliserade i hjärnan och den olika roll endocannabinoiderna 2-AG och anandamide har. 2-AG reglerar synapssignallering i steady state medan produktionen av anandamide framförallt ökar vid olika stresstillstånd och anses ha en skyddande effekt genom att minska stresspåslag i hjärnan.

Forskare från University of Colorado, University of California San Diego och Arizona State University talade om hjärnans utveckling och funktion och hur kroniskt cannabisbruk påverkar intelligens och grå och vit substans. Man visade bl.a. att ungdomar som är cannabismissbrukare har ”normalt” IQ i tidig tonår men att IQ sjunker vid kroniskt cannabismissbruk och att denna effekt endast är partiellt reversibel om missbruket upphävs.

Vidare belystes sambandet mellan psykos, beroende och alkoholinteraktioner av forskare från Massachusetts General Hospital, Geisel School of Medicine i Dartmouth och Scripps. Cannabis förvärrar psykossymtom men trots det använder många psykospatienter cannabis. Vidare belystes hur samtidig exponering för cannabis och alkohol påverkar finmotorik och bilkörning.

En session handlade om hur cannabinoider kan användas terapeutiskt vid barnepilepsi och vid multipel scleros med talare från Stanford University, Childrens Hospital Colorado och Charleston Area Medical Center. Intressant är att cannabidiol, en av komponenterna i cannabis som inte ger CNS effekter av typen ”känna sig påverkad eller få en kick” fungerar terapeutiskt hos vissa barn med epilepsi men inte hos alla. Man spekulerar om det kan bero på en polymorfi i genen för cannabinoidreceptor typ 1 eller i genen för det enzym som bryter ned endogent anandamide, FAAH. Ett annat område som belystes var användning av cannabis vid kronisk smärta och vid ångestsjukdomar med forskare från Indiana University och University of California San Diego.

Mötet var helt fulltecknat och det fanns en väntelista för deltagare som inte fick plats. Det sändes också direkt via webben och deltagare kunde twittra in frågor. Efter varje session hölls paneldiskussioner. Bland deltagarna fanns såväl representanter från läkemedelsindustrin, representanter från polisen men de flesta deltagarna var grundforskare och läkare. Postersessioner pågick under båda dagarna och sammanlagt 130 postrar presenterades. Intressanta postrar handlade om hur cannabismissbruk hos ungdomar kan ge cerebral ischemi och cerebrala infarkter men att en enskild dos av cannabis inte ger märkbara effekter eller påvisbara blodkoncentrationer efter 4 timmar. Många av de negativa effekterna av cannabis förefaller således vara relaterade till kroniskt bruk. Vidare presenterades nya data om hur B lymfocytaktivering påverkas av cannabinoider. Ytterligare intressanta data rörde en nyupptäckt intracellulärt protein som interagerar med cannabinoidreceptor typ 1 och förhindrar dess internalisering och på så sätt påverkar cell-signallering.

Min egen poster handlade om cannabinoidreceptorer som möjlig terapitarget vid lymfom och den väckte intresse bland onkologer och även bland grundforskare. Jag fick kontakt med en forskargrupp vid MD Andersson som var mycket intresserad av frågeställningen och funderade i samma banor. Denna grupp kan bli en framtida samarbetspartner.

De resultat och den mycket breda presentationen av cannabis och olika cannabinoiders effekter på människa kommer att bli till stor nytta för vår forskargrupp nu när vi kommer att genomföra en studie av behandling av lymfompatienter med tetrahydrocannabinol och cannabidiol.