European Society of Coloproctolgy

av Anders Elliot, 24–26 september 2014

European Society of Coloproctology (ESCP) är den största europeiska föreningen för kolorektal kirurgi och det årliga mötet hölls 2014 i Barcelona 24-26 september. Med hjälp av ett reseanslag från Cancerföreningen deltog jag för att presentera ett abstract (”Preoperative treatment in rectal cancer: a population based cohort study”) genom en poster och ett muntligt föredrag. ESCP-mötet i Barcelona var det största hittills med ca 1500 deltagare. Sverige var i högsta grad representerat med stort deltagande bland muntliga presentationer, posters, moderatorer och föreläsningar. Det var ett spännande möte med stor spännvidd och en del vetenskapliga höjdpunkter.

Behandlingsstrategier vid tidiga rektaltumörer och hos patienter med complete respons efter preoperativ onkologisk behandling har under senare år blivit ett hett diskussionsämne och det avhandlades också i Barcelona under såväl ett symposium som under en Keynote lecture med Eric Rullier från Frankrike. Under symposiet informerade Simon Bach från Storbritannien om den pågående TREC-studien. En randomiserad multicenterstudie vid T1-2 tumörer jämförande TME-kirurgi med preoperativ strålbehandling och TEM. Gerhard Beets från Maastricht berättade om den holländska strategin för complete responders medan Quentin Denost och senare Rullier från Frankrike föreläste om GRECCAR2-studien och bakgrunden till den. I denna ännu ej slutförda randomiserade multicenterstudie inkluderas patienter med T2-3-tumörer som är = 4 cm på tumörnivå < 8 cm. Samtliga patienter erhåller neoadjuvant radiokemoterapi varefter utvärdering sker efter 6-8 veckor. De som har kvarvarande tumör > 2 cm opereras med TME och övriga randomiseras till TME-kirugi eller lokal excision. Det blir spännande att ta del av resultaten från dessa studier framöver.

Ett annat intressant symposium berörde funktionsstörning efter tarmresektion. Tom Öresland från Sverige och Norge gick igenom de kirurgiska möjligheterna vid dysfunktion av bäckenreservoir medan danske Katrine Emmertsen berättade om framtagningen av LARS-score och den fortsatta valideringen av denna i flera länder. Yves Panis från Frankrike föreläste om kort-tarmproblematik och kunde visa dystra siffror vad gäller tunntarmstransplantationer där dessa patienter har en rel dålig 5-årsöverlevnad, sämre än de patienter som fortsätter med TPN och ej transplanteras. Mer upplyftande visade han dock långtidsresultat från en operationsmetod på patienter med kort tarm där man reverserar 10 cm av kvarvarande tarm för att minska hastigheten på tarmpassagen. Panis hade opererat 50 patienter på detta sätt och mer än hälften hade kunnat sluta helt med TPN efter 5 år.

Under ett välbesökt symposium på avslutningsdagen avhandlades metastatisk kolorektal cancer av bland annat Torbjörn Holm från Karolinska Universitetssjukhuset som gick igenom principerna för lokalt avancerad kolorektal cancer innefattande resektion av flera organ. Gaetano Rocco från Italien pratade om lungmetastaskirurgi och Rene Adam från Frankrike om de framsteg levermetastaskirurgin har gjort. Hälften av patienterna som genomgår levermetastaskirurgi vid kolorektal cancer överlever nu i 5 år.

Ingen svensk representant fanns i år bland de abstract som valts ut som de 6 bästa. Här presenterades dock andra intressanta studier som exempelvis en studie från Basingstoke, Storbritannien av Battersby m fl med data från MERCURY II – studien. Från den prospektiva studiekohorten med 288 patienter med låg rektalcancer kunde man utifrån preoperativ MR-undersökning urskilja 4 faktorer som var statistiskt signifikanta riskfaktorer för positiv CRM: tumörinvasion i främre kvadrant, mrEMVI-positivitet, tumörhöjd = 4 cm och osäker MRF. Detta blir en viktig kunskap och möjliggör en mer individualiserad strategi vid planering av kirurgi och onkologisk behandling vid låga rektaltumörer.