ASTRO, San Fransisco

av Karin Lindberg, 13–17 september 2014

Jag blev beviljad ett resenanslag för att kunna åka till San Fransisco, USA och presentera en retrospektiv studie över binjuremetastaser som behandlats med stereotaktisk precisionsstrålbehandling (SBRT). ASTRO är en av de största kongresserna i världen för forskning inom strålbehandling. Mitt eget forskningsområde handlar om SBRT av lungcancer samt metastaser och mitt fokus på kongressen låg därför på detta område.

Nya rön om SBRT som presenterades innefattade bla:
1. Långtidseffekter av SBRT av lungcancer: En långtidsuppföljning av en prospektiv nordamerikansk studie (RTOG 0236) av SBRT-behandlad medicinsk inoperabel lungcancer presenterades där patientkohorten nu hade uppnått en medianuppföljning på 4 år, vilket är lång tid för svårt sjuka patienter som inkluderats i denna studie. Man såg mycket goda resultat med få sena återfall och få sena biverkningar. Resultaten från denna studie stärker bevisen för att behandla denna patientgrupp med SBRT.
2. SBRT av centralt lokaliserade lungtumörer: centralt lokaliserade lungtumörer är svåra att behandla med SBRT pga den ökade biverkningsrisken. En studie av 253 patienter med SBRT-behandlade lung lesioner (vara 70 centralt belägna) presenterades och visade att, trots att de centrala tumörerna generellt sett hade större tumörvolymer och hade fått lägre stråldos, var resultaten jämförbara med resultaten från perifert lokaliserade tumörer. I en annan studie hade man undersökt möjligheten att för centralt lokaliserade lungtumörer ge en kombinationsbehandling av SBRT och RFA (radio-frequency ablation). Hypotesen var att de enskilda modaliteternas doser skulle kunna hållas nere, men med hjälp av synergistisk effekt mellan den olika modaliteterna skulle man kunna öka effekten på tumören. Trots att tidiga data från denna studie var lovande, rekommenderade författarna i nuläget försiktighet med att behandla med denna kombination utanför studie, eftersom uppföljningen var kort och data grundade sig på endast 12 utvärderbara patienter. En tredje studie hade jämfört SBRT av centralt och perifert lokaliserade lungtumörer och konstaterat att risken för strålpneumonit (ung ett slags strålinducerad lunginflammation) var högre för patienter med centralt lokaliserade tumörer och att detta grovt sett kunde vara kopplat till högre medellungdos (av strålning) till den lunga där tumören var lokaliserad.
3. Flera olika matematiska modeller för att förutsäga effekter av SBRT  presenterades för att i framtiden ev kunna användas för att subklassa patienter inför behandling.
4. Övriga områden som presenterades inom SBRT var bl a a) en analys av 651 patietner som behandlats i Tyskland och där lokal kontroll var utmärkt, b) jämförelse mellan återfalls-mönster mellan konventionell strålbehandling och SBRT av tidig lungcancer där multivariatanalyser stärkte SBRT som behandlingsmodalitet, c) SBRT av multipla primära perifera lungcancrar visade att detta är en god behandlingsmetod för denna patientgrupp, d) SBRT för oligometastatisk lungcancer, e) prognostiska faktorer i blod (neutrofil/lymfocytkvot) efter SBRT, f) rebestrålning av SBRT-behandlade lungtumörer, g) optimal dosering vid SBRT mm.
5. Flera analyser av biverkningar efter SBRT och hur dessa kan undvikas presenterades (exv kotfrakturer samt risken för pleuravätska med stora tumörvolymer).

SBRT är en behandlingsmetod som under senare år rönt stor framgång. En session ägnades helt åt SBRT där både historik, kliniska resultat (stora studier avseende lung- och lever-SBRT sammanfattades) samt den tekniska utvecklingen av metoden (exv image-guidance under behandling, analys av olika typer av rörselse samt olika dosfördelningar) diskuterades.

Ovanstående är endast ett axplock av vad som avhandlades under konferensen och jag har fokuserat på analyser där vi på Radiumhemmet har liknande pågående studier och där jag är involverad.  Konferensen var mycket givande; förutom många intressanta föredrag så fick jag möjlighet att träffa och diskutera pågående projekt med internationella samarbetspartners.  Jag fick även möjlighet att diskutera min poster under en kväll med ”poster-viewing-session”, vilket var mycket givande. Jag är mycket tacksam att jag fick möjlighet att åka på kongressen, det var mycket värdefullt för mig och mycket roligt att få delge andra mina resultat från min forskning.