Forskningsanslag

Radiumhemmets Forskningsfonder finansierar klinisk patientnära cancerforskning för förbättrad diagnostik och effektivare individualiserad cancerbehandling.

Klinisk patientnära cancerforskning

Radiumhemmets Forskningsfonder stödjer klinisk patientnära cancerforskning och translationell forskning inom Region Stockholm. Valet av forskningsinriktning grundar sig i att den basala och prekliniska forskningen har flera andra anslagskällor medan den patientnära forskningen har svårare att få ekonomiskt stöd.

För att komma ifråga för anslag måste forskningsprojektet ha en tydlig nära anknytning till klinisk cancerbehandling eller cancerdiagnostik. Gränsdragningen kan vara svår. Det bör vara en direkt patientanknytning eller tydlig translationell forskning. Fokus på projektet skall vara patientrelaterade problem.

Ansökningar från yngre forskare uppmuntras.

Bedömning

  1. Alla ansökningar poängbedöms avseende kvalitet, genomförbarhet och kompetens utifrån en sjugradig skala.
  2. Endast projekt som innebär patientnära cancerforskning kommer i fråga. Bedömning görs utifrån en sjugradig skala.
  3. I förekommande fall bedöms den vetenskapliga rapporten efter en sjugradig skala.

Ansökan

Ansökningssystemet öppnar i slutet av juni och sista ansökningsdag är den 1 september.

Alla ansökningar ställs till Radiumhemmets Forskningsfonder. Ansökningarna behandlas sedan av Cancerföreningen i Stockholms vetenskapliga nämnd samt Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfonds forskningsnämnd under ett gemensamt sammanträde. Beslut fattas av styrelsen i respektive fond efter förslag från nämnderna.

Sök forskningsanslag