Integritetspolicy för sökande, sakkunniga och nämndledamöter

Vi vill ge dig full insyn i hur vi behandlar dina personuppgifter och hur du kan skydda din integritet. Varje individ har sin egen uppfattning och syn på sin integritet. För att du ska kunna fatta välgrundade beslut om hur informationen som vi samlar in om dig får användas, vill vi vara tydliga med vilken information vi samlar in.

Vår integritetspolicy förklarar följande:

 • Vilka personuppgifter vi samlar in och varför.
 • Hur vi lagrar informationen.
 • Hur du går till väga om du vill uppdatera eller radera dina personuppgifter.

Allmänt om vem som behandlar personuppgifter

Cancerföreningen i Stockholm, organisationsnummer 815200-2583, samt Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond, organisationsnummer 802005-0947, Box 25, 171 11 Solna, e-post: info@rahfo.se, samlar in, behandlar och lagrar dina personuppgifter. I denna policy kallas Cancerföreningen i Stockholm för ”Cancerföreningen”, Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond för ”Jubileumsfonden” och organisationerna tillsammans för ”Fonderna” eller ”vi”.

Cancerföreningen och Jubileumsfonden är gemensamt personuppgiftsansvariga och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning. De två organisationerna behandlar personuppgifter på samma sätt.

Hur vi samlar in och behandlar personuppgifter

För att vi på ett adekvat sätt ska kunna behandla din ansökan om anslag begär vi in personuppgifter från dig när du skapar en användare i vårt ansökningssystem. Är du anlitad som sakkunnig eller nämndledamot samlar vi in dina personuppgifter när du accepterar vår förfrågan.

Vi behandlar följande personuppgifter:

 • namn
 • adress
 • telefonnummer
 • mobiltelefonnummer
 • e-postadress
 • personnummer
 • ankkonto
 • CV (endast vid ansökningar om forskningsanslag).

Varför vi behandlar personuppgifter

Fonderna behandlar dina personuppgifter för att

 • underlätta ansökningsprocessen och undvika dubbletter i databasen
 • säkerställa att rätt person söker och får anslag
 • säkerställa att rätt person ger sakkunnigutlåtanden och är inblandad i beslutsfattandet.

Vilket lagligt stöd vi har för att behandla personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas i första hand för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig som sökande, sakkunnig eller nämndledamot samt för att informera dig om beslut och tillhandahålla ett lättarbetat bedömningsverktyg.

Vi behandlar även dina personuppgifter utifrån en rättslig förpliktelse att följa tillämpliga lagar och förordningar.

Informationssäkerhet och lagring av data

Vi jobbar hårt för att skydda Fonderna mot obehörig åtkomst, ändring, yppande eller förstörelse av de personuppgifter som vi förvaltar.

Den data som vi samlar in är skyddad av följande säkerhetsåtgärder:

 • Vår webbplats är krypterad med SSL.
 • Data rörande våra sökande lagras på en krypterad server inom EU/EES.
 • Vi granskar kontinuerligt våra rutiner för insamling, lagring och behandling av data i syfte att skydda den mot obehörig åtkomst.
 • Åtkomst till de personuppgifter vi behandlar är begränsad till vårt kansli, samt till de leverantörer som behöver uppgifterna för att kunna behandla dem på uppdrag av oss. De är förbundna enligt avtal och kan disciplineras eller sägas upp om de inte uppfyller kraven.

Dina personuppgifter lagras så länge du är aktiv sökande, sakkunnig och/eller nämndledamot.

Du anses vara aktiv sökande så länge du har anslag från Fonderna och till och med 31 december året efter att anslagen har avslutats. Om du inte har pågående anslag anses du vara aktiv sökande under det kalenderår som du söker anslag.

Du anses vara aktiv sakkunnig och/eller nämndledamot så länge det finns pågående anslag som du har bedömt och till och med 31 december året efter att anslagen har avslutats.

Hur du kommer åt, uppdaterar eller raderar dina personuppgifter

Vi vill att du ska kunna komma åt, ändra och uppdatera dina personuppgifter på ett så enkelt sätt som möjligt.  När du uppdaterar dina personuppgifter kan vi kräva att du bekräftar din identitet.

Du har rätt att begära:

 • Ett registerutdrag över
  • vilka personuppgifter vi har om dig
  • hur vi behandlar dina personuppgifter
  • ändamålen med behandlingen
  • till vilka mottagare personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut
  • var uppgifterna har hämtats, om de inte har samlats in från dig.
   Registerutdraget kommer att skickas till din folkbokföringsadress.
 • Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 • Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav, i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning, som innebär att vi inte får radera dina personuppgifter. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 • Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål.

Om tredje part behandlar dina personuppgifter kommer vi att underrätta dem om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter som du har begärt.

Du har rätt att få ut och överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning har du rätt att invända mot denna. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Åtkomst, uppdatering och ändring av dina personuppgifter sker utan kostnad för dig. Dock har vi rätt att ta ut en administrativ avgift eller vägra att tillmötesgå din begäran om begäran upprepas ett orimligt antal gånger, riskerar andras integritet eller är mycket opraktisk.

Vi kan även neka en begäran om den medför att vi inte kan följa gällande lagar och förordningar.

För åtkomst, ändring, uppdatering eller radering av dina personuppgifter, samt vid klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter, kan du vända dig till:

Radiumhemmets Forskningsfonder
Box 25
171 11 Solna

tel: 08-545 425 50
e-post: info@rahfo.se

Information som vi delar med andra

Vi delar inte personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Cancerföreningen och Jubileumsfonden förutom i följande situationer:

 • För behandling av tredje part. Vi vidarebefordrar personuppgifter till andra betrodda företag och personer som har i uppgift att behandla informationen för vår räkning i enlighet med våra anvisningar, denna integritetspolicy samt det personuppgiftsbiträdesavtal som är upprättat mellan Cancerföreningen eller Jubileumsfonden och tredje part. Som tredje part räknas exempelvis leverantören av vårt ansökningssystem.
 • Av juridiska skäl. För att följa tillämpliga lagar, regelverk, juridiska processer eller tvingande begäranden från myndigheter.

Efterlevnad och samarbete med tillsynsmyndigheter

Vi granskar regelbundet att vi följer vår integritetspolicy samt våra interna policyer. Vi samarbetar med myndigheter, inklusive Datainspektionen, för att lösa eventuella klagomål rörande överföring av personuppgifter om saken inte kan lösas direkt med användaren.

Ändringar

Integritetspolicyn kan komma att ändras. Meddelanden om ändringar i integritetspolicyn läggs upp på www.rahfo.se/for-forskare/ansokningssystem/integritetspolicy. Tidigare integritetspolicyer hittar du på samma sida under rubriken Arkiv.

Version

Detta är version 1 av Cancerföreningen i Stockholms och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfonds integritetspolicy för sökande, sakkunniga och nämndledamöter som gäller från 2018-05-16.

Här hittar du en utskriftsvänlig version av vår integritetspolicy för sökande, sakkunniga och nämndledamöter.