Anvisningar – forskningsanslag

Alla ansökningar ställs till Radiumhemmets Forskningsfonder

Anvisningar forskningsanslag 2022 som utskriftsvänlig pdf

Ansökningstid

Sista ansökningsdag är den 1 september 2022 kl. 24.00

Vilken typ av forskning stöds av Radiumhemmets Forskningsfonder?

På styrelsemötet den 25 november 2020 preciserades ändamålet till att stödja klinisk patientnära cancerforskning i Stockholmsområdet.

Vid bedömning av ansökningarna kommer därmed prioritet ges till klinisk patientnära cancerforskning, företrädesvis som genomförs inom Region Stockholm och som bidrar till utveckling av Precision Cancer Medicine.

Vid bedömning av ansökan beaktas i övrigt särskilt följande:

  • Är projektet väl sammanhållet?
  • Vetenskaplig kvalitet
  • Är projektbudget och totalbudget tydligt redovisad?
  • Sökandes kompetens och produktivitet

En forskare som ingår i en forskningsgrupp och som söker anslag för en del av den forskningsgruppens projekt, eller närliggande projekt, ska till ansökan bifoga ett brev från forskningsgruppens ledare/huvudkvinna/huvudman. Brevet ska kort beskriva hur den nya ansökans projekt skiljer sig från huvudgruppens projekt. Brevet ska bifogas ansökan under Övriga bilagor.

Ett projektanslag per huvudsökande är praxis. Har huvudsökande ett pågående projektanslag är man inte behörig att söka för annat än fortsättningsanslag. Bidrag för egen lön kan inte sökas.

Sammanfattning av forskningsprogrammet

Sammanfattning av forskningsprogrammet är obligatorisk uppgift.
Utrymmet är maximerat till 3 000 tecken inkl. blanksteg.

Forskningsprogram

Forskningsprogrammet ska på ett stringent sätt ge all relevant information om projektet inkluderande bakgrund, specifik målsättning, arbetsplan, preliminära resultat, betydelse och nyhetsvärde samt litteraturreferenser.

Forskargruppen bör sträva efter att inlämna en väl sammanhållen projektansökan (en ansökan/projekt och huvudsökande)

Forskningsprogrammets längd bör maximeras till åtta sidor (enkelt radavstånd) inklusive referenser, exklusive tabeller och figurer.

Till forskningsprogrammet kan som elektroniska bilagor fogas ytterligare information i form av studieprotokoll, kopior av manuskript etc. (dock max tre stycken).

Klinisk relevans

Redovisa varför projektet är kliniskt relevant och patientnära samt varför projektet kan förväntas leda till förbättrad och individualiserad behandling för patienter med cancer. Sökanden bör redovisa hur forskningsresultaten kan integreras i utvecklingen av Precision Cancer Medicine. Sammanfatta med högst 1 000 tecken inklusive blanksteg.

Populärvetenskaplig sammanfattning

Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska skrivas på svenska och formuleras så att den kan publiceras i årsredovisningen, på hemsidan etc. och förstås av lekmän. Sammanfattningen får omfatta högst 2 000 tecken inklusive blanksteg.

Forskargruppens sammansättning

Ange namn, befattning och institution på samtliga personer som är involverade i sökt och närliggande projekt. Ange om möjligt grad av engagemang i projektet (i % av arbetstid).

Huvudsökandens CV (max 2 sidor) är obligatoriskt och ska fogas till ansökningen under bilagor.

Specifikation av sökta medel

Lön ska beräknas enligt statliga normer samt inkludera semesterlönetillägg och lönekostnadspålägg, f n 52 %. Huvudsökanden har ekonomiskt och arbetsmiljömässigt ansvar för anställd personal. Om personal sägs upp bekostas uppsägningen från forskarens anslag.

Apparatur

Om medel för dyrbar apparatur äskas, ska en redovisning i vad mån likvärdig apparatur finns inom angränsande institutioner anges, liksom i vad mån sambruk kan ske.
I förekommande fall ska en förteckning över andra institutioner och forskargrupper som ska nyttja apparaturen bifogas. Offert ska biläggas.

OBS! Beviljad apparatur är ej personlig. Den tillhör arbetsplatsen och ska inventarieföras där.

Apparaturen får ej flyttas utan nämndens medgivande.

Beviljad utrustning som blir stulen ersätts i regel ej av fonderna. Det åligger anslagstagaren att tillse att godkänd låsning av apparatur och arbetslokaler sker.

Specifikation av driftskostnader och apparaturer

Ju bättre beräkningsgrunder som redovisas vid specifikationen av driftskostnaderna, desto större blir möjligheten att äskanden bifalls av styrelsen.

Anslag kan sökas för maximalt tre år. Om de sökta beloppen varierar över åren anges totalbeloppet för ansökan.

Inköp av apparatur över 20 000 kr inklusive moms måste specificeras.

Totalbudget

Här redovisas samtliga forskningsanslag som den huvudsökande sökt eller erhållit de tre senaste åren oberoende av om de berör det aktuella projektet eller ej. Även FoUU-medel samt externa källor den sökande förfogar över ska anges. Här ska dock ej redovisas reseanslag, gästforskarbidrag eller forskarstipendier.
Även medsökandes budget, för anslag där hon/han är huvudsökande, ska anges.

Ofullständig totalbudget kan försvåra bedömning av ansökan.

Publikationslista (enbart nya ansökningar)

Första gången du söker forskningsanslag ska en publikationslista bifogas din ansökan.

Den ska innefatta de senaste fem årens publikationer där samtliga författares namn i korrekt ordning framgår, ”et al.” accepteras inte i listan.

Vid ansökan om fortsättningsanslag och vid ny ansökan efter tidigare beviljade anslag ska en publikationslista bifogas den vetenskapliga rapporten enligt nedan.

Vetenskaplig rapport

Vetenskaplig rapport ska avges vid fortsättningsanslag men även vid ansökan om nytt projekt om du erhållit forskningsmedel från Cancerföreningen respektive Jubileumsfonden tidigare. Den vetenskapliga rapporten ska omfatta den senaste beviljade anslagsperioden.
Vid avslutat projekt ska slutrapport avlämnas.

Den vetenskapliga rapporten tillmätes mycket stort värde vid bedömning av fortsättningsanslag.

Förteckna de arbeten som publicerats sedan föregående ansökningstillfälle, liksom de arbeten som befinner sig under tryckning eller i form av preliminära manuskript. Högst tre arbeten i elektronisk form kan biläggas ansökan.

Namnge de personer som utbildats i projektet under anslagsperioden och som erhållit stipendium från fonderna.

Om du inte tidigare har beviljats anslag från Radiumhemmets Forskningsfonder ska ingen vetenskaplig rapport avges.

Anvisningar forskningsanslag 2022 som utskriftsvänlig pdf