Vill anpassa behandlingstakt efter långsiktig risk för återfall

Många bröstcancerforskare strävar efter att bidra till en mer individanpassad behandling. Linda Lindström, docent vid Karolinska Institutet, och hennes forskargrupp går ytterligare ett steg.

– Vi vill förstå de underliggande faktorerna bakom långsiktig risk vilket är viktigt för att nå fram till en individanpassad behandling av kvinnor med hormonkänslig bröstcancer. Målet är att anpassa tidpunkt och längd av anti-hormonell behandling med hänsyn till risk, nytta och biverkningar. Något som är möjligt först när vi förstår vilka sjukdomsmekanismer som driver långsiktig risk, säger Linda Lindström, docent inom cancerepidemiologi och gruppledare vid institutionen för onkologi-patologi.

Den vanligaste formen av bröstcancer är östrogenreceptor-positiv, så kallad hormonkänslig bröstcancer. Patienter med denna typ av sjukdom har en kvarstående långsiktig risk för återfall och att dö i sin cancer.

– Sjukdomen återkommer ibland efter flera decennier, ungefär hälften av alla spridda återfall hos dessa kvinnor utvecklas mer än fem till tio år efter diagnos. Vad det beror på vet vi dock inte idag.

Ny studie

En aktuell studie handlar om att förstå prognos, risk för återfall och behandlingsnytta.

– Om vi kan förstå den långsiktiga risken för patienten kan vi i nästa steg försöka individanpassa behandlingen efter patientens risk för återfall. För att nå dit måste vi först förstå hur långsiktig risk för återfall hänger ihop med olika patient- och tumöregenskaper. Viktigt är också att yngre pre-menopausala kvinnor generellt har en högre risk att dö av bröstcancer. Men vi vet inte varför och den långsiktiga risken är inte klarlagd.

Söker riskfaktorer

Informationen till studien hämtar forskargruppen från stora randomiserade studier som gjordes på bröstcancerpatienter under åren 1976 – 1996 och från en kombination av väldokumenterade och nydanande metoder.

­­– Sammantaget hoppas vi få en tydligare bild av vilka faktorer som påverkar risk, respektive nytta av anti-hormonell behandling och hur den nyttan ser ut med tiden, förklarar Linda Lindström.

Om allt går som forskargruppen hoppas på leder studierna till att vissa patienter slipper för dem onödig behandling och att andra får mer, eller annan, behandling i syfte att förebygga sen sjukdom.

– Ett viktigt mål är att anpassa tidpunkt och längd av behandling. För även om en patient har en låg återfallsrisk och mindre nytta av behandling i början av sin sjukdom innebär det inte att det ser likadant ut om tio år. Risken kan öka samtidigt som behandlingsnyttan kan minska med tiden. Förhoppningen är att en individualiserad behandling över en längre tid ska bidra till att färre bröstcancerpatienter drabbas av sena återfall och att fler överlever, säger Linda Lindström.

Text: Anette Bodinger Larsson. Foto: Gustav Anestam.