Till minne av Lennart Levi 

Lennart Levi har avlidit i en ålder av 93 år och det är med stor tacksamhet som vi ser tillbaka på hans betydelse för skriften Prostatacancer – Råd, rön, möjligheter. Skriften är resultatet av Lennarts initiativ och starka engagemang att tillgodose behovet av lättillgänglig information för män som blir diagnostiserade med prostatacancer och deras närstående.

Professor emeritus Sten Nilsson är medförfattare av skriften och skriver här ett minnesord över Lennart Levi. I detta kan du kan läsa mer om skriftens tillkomst.

Minnesord

Som tidigare meddelats har professor emeritus och förre riksdagsledamoten Lennart Levi avlidit i en ålder av 93 år efter en tids sjukdom. Närmaste sörjande är hans fru Inger och Lennarts söner Richard och Ragnar.   

Första gången jag hade förmånen att höra Lennart föreläsa var för nära fyrtio år sedan under en militärtjänstgöring. Ämnet var stress och stresshantering. Med sin lugna stämma förmedlade han djup kunskap till oss på ett alldeles oförglömligt sätt. Inte förrän våra vägar skulle mötas igen tjugo år senare fick jag möjlighet att tacka honom. Då inleddes också en lång vänskap och ett mångårigt samarbete kring en patientskrift om prostatacancer.  

Lennart talade öppet om sin egen sjukdom, en cancerdiagnos som han hade gemensam med väldigt många män, bland andra chefen för Intel, Andy Grove. Denne hade i tidskriften Fortune och stora amerikanska TV-kanaler berättat om sin prostatacancer och sitt val av behandling. Lennart knöt kontakt med Grove, och insåg efter att ha granskat litteraturen att han och jag med gemensamma krafter borde bidra med lättillgänglig patientinformation på svenska. Vi skulle ta fram en skrift som förmedlade viktiga och vetenskapligt välunderbyggda fakta och som samtidigt ingav hopp och tröst.  

Sagt och gjort. Med sin briljanta förmåga att uttrycka sig och egna erfarenheter som cancerpatient omformade han fackspråket till text som var begriplig och lätt att ta till sig. Skriften kom att spridas brett i ständigt nya upplagor. Våra möten för att uppdatera innehållet blev många, ibland på Karolinska Institutet, och ibland i Lennarts tjänsterum i Riksdagshuset.  

Under arbetet med den senaste upplagan var Lennart märkt av ytterligare en sjukdom. Arbetsmötet, som kom att bli vårt sista, ägde rum före årsskiftet. Lennart förklarade då, som vanligt helt sakligt och utan dramatik, att hans tid var utmätt, men att vår skrift borde fortleva och uppdateras. Han skrev allt för hand, koncist och träffsäkert. Även denna sista gång.  

Vi är många som saknar Lennart oändligt mycket. Våra tankar går till Inger och Lennarts familj. 

Sten Nilsson 
Vän och kollega 

SKRIFTEN

Den första upplagan kom 2003 och ”prostataskriften” är hittills tryckt i 200.000 exemplar.

Under vintern 2023/2024 arbetade Lennart med den kommande upplagan. Denna är nu i sin slutfas och blir klar till sommaren 2024.

Mer om skriften

Om Lennart

Under förra året publicerade vi en artikel med Lennart Levi. Där berättar han med egna ord om hur skriften tillkom efter att han själv genomgått prostatacancer. Till artikeln

Med anknytning till Lennarts insatser för svensk stressforskning har även Karolinska Institutet publicerat ett minnesord. Där hittar du också korta fakta om hans livsgärning. Karolinska Institutets minnesord