Immunterapiforskaren Andreas Lundqvist tillträtt av fonderna finansierad professur

Andreas Lundqvist forskar för att fler cancerpatienter ska svara på behandling med immunterapi. Han har arbetat inom fältet i över 20 år och tillträdde nyligen en professur i onkologisk immunterapi vid Karolinska Institutet, som finansieras gemensamt med Radiumhemmets Forskningsfonder.

– Immunterapi bygger på att stimulera kroppens immunförsvar för att bekämpa cancer, berättar Andreas Lundqvist. Vi vet att patienter med en inflammerad tumör tenderar att svara bättre på immunterapi eftersom deras immunförsvar har känt igen cancercellerna och aktivt angriper dem. En del av min forskargrupps arbete fokuserar därför på att förstå hur tumörer blir inflammerade. Vi analyserar bland annat cancercellernas förmåga att hämma immunförsvaret och försöker hitta lösningar på hur vi kan aktivera det, för att göra patienter mer mottagliga för behandling.

Forskargruppen studerar även patienter som behandlas med immunterapi i syfte att utveckla så kallade biomarkörer, som i framtiden kan bidra med värdefull information för att kunna ge rätt behandling till rätt patient.

– Vi hoppas få fler cancerpatienter att svara på behandling och letar efter mekanismer i tumörer som förklarar varför olika patienter svarar bra eller dåligt, drabbas av allvarliga biverkningar eller återinsjuknar. De fynden vidareutvecklar vi sedan till biomarkörer för att kunna ge patienter en individanpassad behandling med förhoppningsvis positivt gensvar. Målet är att våra markörer implementeras i vården så de kan bidra till både förfinad prognos och behandling.

Nya metoder

Sedan det första läkemedlet kom ut på marknaden 2011 har det skett en revolutionerande utveckling inom immunterapiområdet. Vid sidan av metoder att stimulera kroppens immunförsvar som sådant har forskningen även lett fram till cellterapi, där immunceller från patienten eller en donator tas ut ur kroppen, modifieras och sedan injiceras för att stärka kroppens försvar mot cancercellerna.

– Cellterapi är ett område där forskning och klinisk implementering är på stark frammarsch och en stor utveckling kommer ske de närmaste åren. I flera olika samarbeten arbetar vår grupp till exempel med att ta fram metoder för att aktivera tumörspecifika T celler, en typ av vita blodkroppar, som ett led i att tillverka nya cellterapiläkemedel hos patienter med spridd cancersjukdom.

Tillvarata kompetens

Andreas Lundqvist har också varit studierektor för forskarutbildning vid Karolinska Institutets institution för onkologi-patologi och att han värnar kompetens på olika sätt är tydligt.

– En av de roligaste sakerna är att undervisa och se andra utvecklas. Sedan jag började bygga min forskargrupp 2009 har åtta doktorander disputerat och idag består forskargruppen delvis av tre doktorander. Till slut är det de som lär mig saker, de har ju koll på det allra senaste.

Vikten av att ta fasta på andras kunskaper sträcker sig även utanför den egna gruppen.

– En förutsättning för framgångsrik forskning är bra samarbeten. Det handlar om att fånga in kompetens både inom gruppen och i samarbeten med andra forskargrupper. Det gäller nationellt och internationellt men också genom att integrera grundforskning, translationell forskning och klinisk forskning.

Nyinrättad professur

Andreas Lundqvist tillträdde den 1 februari 2023 och ser nu fram emot att bidra inom forskningsfältet som professor.

– Det betyder jättemycket att ha fått tjänsten. Det är som en kvalitetsstämpel på vår forskning, ett kvitto på att vi gör något viktigt som kan gynna sjuka patienter. Som professor ser jag fram emot att stärka vår forskning, fundera kring hur forskningsfältet kommer utvecklas de närmaste åren och hur vi på bästa sätt kan bidra till denna utveckling. Att Radiumhemmets Forskningsfonder möjliggör det här är jag supertacksam för.

Professuren är en del av Radiumhemmets Forskningsfonder initiativ till att gemensamt med Karolinska Institutet finansiera och inrätta fem nya professurer, en i onkologi, en i onkologisk immunterapi, en i onkologisk kirurgi och två i tumörpatologi.