Cancerföreningen i Stockholms årsmöte

Nyval, stadgeändring och avtackning i en av våra fonder.

Cancerföreningen i Stockholms årsmöte ägde rum tisdagen den 23 maj i Lecture Hall på Cancercentrum Karolinska.

Under årsmötet fattades beslut om nyval av två ordinarie ledamöter, som tillträder den 1 juli:

  • Klas Kärre, professor emeritus i molekylär immunologi vid Karolinska Institutet
  • Olle Stenman, f d justitieråd.

En stadgeändring blev också gällande efter ett andra och slutligt beslut. Ändringen berörde antal mandatperioder för styrelseledamöter, tillägg av ny punkt på den obligatoriska dagordningen för årsmötet, inkludering av anknutna stiftelsers räkenskaper i revisorernas granskning samt byte av namn från Vetenskapliga nämnden till Forskningsnämnden.

Under årsmötet framfördes också ett varmt tack till Johan Munck, f d justiteråd, som i egenskap av ordinarie ledamot sedan 2010 bidragit med mycket betydelsefulla insatser.

Efter mötet höll professor Simon Ekman ett uppskattat föredrag om precisionsmedicin för lungcancer. Föredraget lotsade oss genom de historiska framsteg som skett inom lungcancer som forskningsområde, vidare till de möjligheter som precisionsmedicinen har öppnat upp för och gav en blick in i framtiden genom pågående studier.

42 av föreningens medlemmar närvarade under årsmötet och kvällen avslutades med social samvaro.

Cancerföreningen i Stockholm bildades 1910 och är Sveriges äldsta cancerfond. Läs mer om fonden