Årsberättelser 2023

Med stöd från allmänheten kunde Radiumhemmets Forskningsfonder under 2023 dela ut 80 miljoner till klinisk patientnära cancerforskning. I våra två fonders årsberättelser kan du läsa om året som gått.

Cancerföreningen i Stockholm och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond beviljade under 2023 anslag till forskningsprojekt inriktade på förbättrad diagnostik, effektivare behandling, ökad kunskap om tumörers egenskaper och cancerprevention. Varav en del av forskningsprojekten fokuserar på specifika cancerformer medan andra omfattar fler.

Fonderna gav även stöd till enskilda, framstående forskare på olika nivåer. Detta för att ytterligare främja att den patientnära cancerforskningen ligger i framkant på både kort och lång sikt. Därtill beviljade de infrastrukturstöd till Centrum för kliniska cancerstudier vid Karolinska Universitetssjukhuset i syfte att understödja att nya behandlingar snabbare kan komma patienter till nytta.

Tack vare att Radiumhemmets Forskningsfonder verkar nära både cancerforskning och vård av cancersjuka får vi i tidiga skeden signaler om var våra insatser kan göra störst skillnad. Mot den bakgrunden fattade vi under 2023 också beslut om att undersöka ifall en särskild satsning inom strålterapifältet är ett område där vi kan bidra med stor nytta inom en snar framtid.

I fondernas årsberättelser kan du läsa mer om verksamhetsåret. Utöver årsredovisningarna presenterar vi bland annat de två styrelserna och forskningsartiklar med ett axplock av årets anslagstagare.

Tack till alla er som på olika sätt bidrar till att föra cancerforskningen framåt!